امیری خراسانی: رییس دولت آینده در جلسات شورای عالی ورزش حضور یابد

رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی گفت: هر چند شاخص های مشخص و شفافی که عملکرد فدراسیونها را برای توزیع بودجه مورد ارزیابی دقیق قرار دهد، وجود دارد اما این شاخص‌ها باید همه فدراسیون‌ها را شامل شود نه فقط فدراسیون‌های مدال آور را.