۵ میلیون نفر از جمعیت شهرستان های استان تهران از داشتن شبکه استانی محرومند

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: پتانسیل شهرستان های استان تهران در حد یک استان است و باید این توانمندی ها بیش از پیش دیده شود، این شهرها تاثیرگذاری شگرفی در استان تهران دارند.