تحول در حوزه با افراط و تفریط در تعامل بین سنت و نوگرایی ایجاد نمی‌شود

مدیر حوزه‌های علمیه با برشمردن طرح‌های حوزه برای تحول گفت: تحول در حوزه با شتاب‌زدگی و سطحی‌نگری و افراط و تفریط در تعامل بین سنت و نوگرایی ایجاد نمی‌شود.