معرفی ۱۷ مدیر به مرجع قضایی در مورد تخلفات روستای «زیارت» گرگان

مدیر کل سازمان بازرسی گلستان گفت: ۱۷ نفر از مدیران در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، به جرم ترک فعل در ساخت و سازهای غیرمجاز روستای زیارت گرگان به مرجع قضایی معرفی شدند.