نوروزی: هند، ایران و روسیه بازیگران متضرر تحولات افغانستان هستند

سرپرست پیشین رایزنی فرهنگی ایران در افغانستان گفت: مهم ترین مانع شکل گیری دولت اشتراکی ویژگی ساختاری طالبان یعنی تمامیت خواهی برآمده از گفتمان ایدئولوژیک آنهاست. گروهی که قائل به روی کار آمدن امارات اسلامی هستند، از تمامیت خواهی سخت عبور می‌کنند.