خراسان رضوی دروازه همکاری ایران با کشورهای عضو در سازمان شانگهای است

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه  فردوسی مشهد با اشاره به اینکه «خراسان رضوی دروازه همکاری ایران با کشورهای عضو در سازمان همکاری شانگهای است»، گفت: اعضاء عمده سازمان همکاری شانگهای یعنی ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان از لحاظ جغرافیایی در شمال ایران قرار دارند بنابراین مبادلات تجاری بین کشور ما از طریق خراسان رضوی با کشورهای عضو این پیمان افزایش پیدا خواهد کرد.