سالانه ۱۰۰۰ کیلومتر به وسعت بزرگراه‌های کشور اضافه شده است

وزیر راه و شهرسازی گفت: در دولت دوازدهم سالانه ۱۰۰۰ کیلومتر به بزرگراه های کشور اضافه شده که به معنای احداث روزانه ۴ کیلومتر بزرگراه است.