جوابیه وزارت بهداشت به خبر "بازار دارو دچار رهاشدگی شده است"

به دنبال انتشار خبر ایسنا در گفت و گو با نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با تیتر "بازار دارو دچار رها شدگی شده است "مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پاسخ به این خبر جوابیه ای را به این خبرگزاری ارسال کرد.