درخواست باخ از کشورها برای حمایت و اسکان ورزشکاران افغانستان

رییس کمیته بین المللی المپیک در مجمع عمومی انجمن کمیته ملی المپیک کشورها درخواست کرد که با توجه به بحران به وجود آمده در افغانستان، به ورزشکاران این کشور کمک شود و اسکان داده شوند.