کشاورزان خراسان شمالی رغبتی به ذخیره سازی گندم در انبارهای دولتی ندارند

کشاورزان خراسان شمالی رغبتی به ذخیره سازی گندم در انبارهای دولتی ندارند
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان شمالی با تاکید بر شناسایی انبارهای نگهداری گندم در سطح استان، گفت: قاچاق کالا و ارز نقطه مقابل و ترمز جهش تولید است که به عنوان یک آفت اقتصاد کشور را تهدید می کند.