کار این جهنم به اولتیماتوم فرماندار کشید

پرونده معضل "جهنم شهر صنعتی" را دو ماهی هست که باز کرده ایم، معضلی بدبو و بدقیافه با ابعاد ظاهری و باطنی وسیع و نامطلوب که روز گذشته اعضای کارگروه مدیریت پسماند شهرصنعتی کاوه را دور یک میز نشاند، تا مگر چاره ای برای این زخم به چرک نشسته پیدا شود.