چشم و هم چشمی فضایی اتحادیه اروپا با آمریکا و چین!

چشم و هم چشمی فضایی اتحادیه اروپا با آمریکا و چین!
اتحادیه اروپا در پی پرتاب‌های موفق فضایی اخیر آمریکا و چین به صرافت افتاده است تا برنامه‌های فضایی خود را سرعت ببخشد و ماهواره‌های خود را حتی سه سال جلوتر از زمان مقرر پرتاب خواهد کرد.