موسوی: امنیت منطقه با اطاعت از آمریکا تامین نمی‌شود

موسوی: امنیت منطقه با اطاعت از آمریکا تامین نمی‌شود
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به اتهامات مداخله جویانه عربستان سعودی و بحرین خطاب به برخی کشورهای منطقه تاکید کرد امنیت منطقه با اطاعت از آمریکا تامین نخواهد شد.