فعالیت‌های قرآنی پتانسیل ارزشمندی برای نابسامانی‌های جوانان است

سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با توجه به اینکه امروزه جوانان با استرس‌ها و نابسامانی‌هایی مواجه هستند، فعالیت‌های قرآنی می‌تواند پتانسیلی قوی و ارزشمند در این زمینه باشد.