شبکه شهرداران شهرهای تالابی کشور شکل می‌گیرد

شبکه شهرداران شهرهای تالابی کشور شکل می‌گیرد
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از برگزاری نشستی با هدف تسهیل شکل‌گیری شبکه شهرداران شهرهای تالابی کشور و بررسی زمینه‌های همکاری مشترک میان طرح حفاظت از تالاب های ایران و اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خبر داد.