در سرزمینی زندگی می‌کنیم که نیاز به همسو شدن مردمانش دارد

حسین سلیمانی می‌گوید: اکنون در سرزمینی زندگی می‌کنیم که نیاز به همسو شدن مردمانش دارد تا به خود و دیگران کمک کنند. این کار با رفتار مناسب ما با خود امکان‌پذیر می‌شود و ادامه پیدا می‌کند.