خانه‌های اجاره به شرط تملیک بهترین راه خانه‌دار شدن کارگران

خانه‌های اجاره به شرط تملیک بهترین راه خانه‌دار شدن کارگران
یک فعال حوزه کار بهترین راه خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم درآمد به ویژه کارگران را خانه‌های اجاره به شرط تملیک دانست و گفت:اگر وام‌های بانکی و ودیعه مسکن را به کارگری که حقوقش پایین است بدهیم گرفتار و مقروض می‌شود و ناچار است از معیشت خانواده‌اش بزند تا اقساط وام را بپردازد.