برگزاری رویداد ایده‌پردازی ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع

برگزاری رویداد ایده‌پردازی ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع
دومین رویداد ملی ایده‌پردازی و طراحی و ساخت نانو حسگرهای زیستی تشخیص سریع در حوزه‌های طراحی و ساخت انواع حسگرهای تشخیص مستمر بیرون بدنی و درون بدنی و حسگرهای تشخیصی سریع پوشیدنی در شهریورماه امسال برگزار می‌شود.