بازدید روحانی از نمایشگاه توانمندی‌های وزارت جهاد کشاورزی

بازدید روحانی از نمایشگاه توانمندی‌های وزارت جهاد کشاورزی
رئیس جمهور با حضور در غرفه های مختلف نمایشگاه دستاوردهای فن آورانه و توانمندی های وزارت جهاد کشاورزی از جدیدترین دستاوردهای حوزه تحقیقاتی، پژوهشی و تولیدات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی این وزارتخانه بازدید کرد.