ارایه گزارش وزارت کشور درباره حاشیه نشینی به مقام معظم رهبری در ۵ اسفند

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی وزارت کشور با اشاره به اینکه ۵ اسفند ماه وزارت کشور باید گزارشی در خصوص حاشیه نشینی به مقام معظم رهبری ارائه دهد، افزود: این گزارش درباره معضل حاشیه نشینی است که بسیاری ازکلانشهرهای بزرگ درگیر این پدیده اجتماعی هستند.